Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van website www.naturesbestcosmetics.nl, handelend onder de naam Skin Academy.

Versie geldig vanaf 01-11-2015 

1. Algemeen 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online diensten  en producten van Skin Academy. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Nature’s Best Cosmetics/Skin Academy, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch.
1.2 Door het overmaken van een betaling voor een dienst of product geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Skin Academy behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Skin Academy erkend.
1.4 Skin Academy garandeert dat de dienst of het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
2. Prijzen
2.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien een tussenpartij prijsverhogingen doorvoert.
2.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van type- en zetfouten. Voor de gevolgen van type- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
2.3 Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief btw.
3. Betaling & Verzuim
3.1 Producten van Skin Academy  dienen vooraf te worden betaald. Van diensten krijgt men een factuur.
3.2 Voor diensten die op factuurbasis geleverd worden, geldt een betaaltermijn van 14 dagen.
3.3 Indien de klant verzuimt om binnen de gestelde tijd te betalen, heeft Skin Academy  het recht ervoor te zorgen dat de opdrachtgever niet langer van haar diensten gebruik kan maken. Ook al kan de klant geen gebruik meer maken van de diensten, aan de betalingsverplichting van openstaande facturen moeten worden voldaan.
3.4 Wanneer de klant aan alle verplichtingen heeft voldaan, kan deze in geval van een goede verstandhouding weer gebruik maken van alle diensten van Skin Academy.
4. Levering & Retour
4.1 Levering van  digitale producten (e-books) vindt direct plaats, tenzij anders is aangegeven. Wanneer zich hierbij technische problemen voordoen, dient de klant Skin Academy  hierover te informeren en zal Skin Academy  er zo snel mogelijk zorg voor dragen dat de levering alsnog volgens de overeenkomst zal plaatsvinden.
4.2 Online diensten en downloadbare producten kunnen niet worden geretourneerd en er wordt geen restitutie verleend, zolang Skin Academy  aan de in het aanbod vermelde specificaties voldoet.
5. Intellectueel eigendom
5.1 Alle diensten en producten die via Skin Academy  worden aangeboden, vallen onder het intellectuele eigendom. De afnemer mag deze informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de afnemer verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen. Bij schending hiervan wordt aangifte gedaan.
5.2 Skin Academy  behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden (diensten) opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt overgebracht.
5.3 Klanten van Nature’s Best Cosmetics komen automatisch op de mailinglijst voor de maandelijkse nieuwsbrief. Spammen past niet in ons beleid. Ben je het hiermee niet eens? Verwijder jezelf dan van de mailinglijst bij de eerste de beste nieuwsbrief die je van ons ontvangt.
6. Privacy & Geheimhouding
6.1 Persoonlijke gegevens en verkregen informatie over de klant zullen door Skin Academy  niet met derden worden gedeeld, tenzij hiervoor door de klant schriftelijk toestemming is verleend.
6.2 Klanten die gebruik maken van de diensten van Skin Academy  verklaren door ook geheimhouding ten opzichte van alle informatie die zij hiermee verkrijgen. Deze informatie is vertrouwelijk en dient ook als zodanig behandeld te worden om een veilige omgeving te waarborgen.
7. Annulering & Opzegging
7.1 Skin Academy  heeft het recht om zonder opgaaf van reden een dienst aan een klant te annuleren of te weigeren. 
8. Aansprakelijkheid
8.1 Opdrachtgevers en cliënten zijn volledig verantwoordelijk voor hun persoonlijke gezondheid en welbevinden. Diensten en producten van Skin Academy  zijn uitsluitend bedoeld ter ondersteuning van de persoonlijke ontwikkeling en dienen dan ook op die manier te worden gebruikt.
8.2 Elke aansprakelijkheid van Skin Academy  is nadrukkelijk uitgesloten in geval van persoonlijke schade, bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook.
9. Wijziging voorwaarden
Deze Algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Skin Academy  worden gewijzigd. Klanten of cliënten die op het moment van wijziging hierdoor benadeeld zouden worden, worden van de wijziging vrijgesteld.

Wij maken gebruik van cookies